Wednesday, November 25, 2020

NLET Newsletter Odisha November 2020

^@
ì
û aûU ùLûRaò û
-ù_âeYû
IWÿògûe _ì‰ðûw glò û @ûù¦ûk^e iêa‰ð Rd«ú \òaiùe glò û iµKZðò KQò ò K[û @ûùc @ûùfûP^û
KeQê öê MZ[e @«cêðLú ùjaû _ûAñ K[û ùjûA[ôùfö G[e KòQò ^@ì ûaûU ahò dùe K[û ùjaûö
_ì‰ðûw glò û @ûù¦ûk^e 50 ahð _ùe @ûùc ù~Cñ iZÚò òùe @ûiò _j*ôQê ùi[ôùe @ûùc
K\û_ò i«Áê ^êjöñ KûeY _‰ì ûðw gòlû ùKak gòlûùlZâ ^ùê j,ñ gâúcû gúâ @ea¦ò @ûc @ûMùe ù~Cñ
^ìZ^ flý I @û\gð eLôQ«;ò ZûKê jûif Keòaû _ûAñ MùahYû I _Éâ êZeò ùlZöâ flý ahò dùe
~\òI @ûce ]ûeYû ]ôùe ]ùô e ÆÁ ùjûA @ûiêQò K«ò ê ZûKê jûif Keaò ûe GK aò]ôa¡ C_ûd,
gévkû aû _¡Zò G _~ðý« aûjûe Keû~ûA _ûe^ò ûjöó IWÿògûe KQò ò KòQò @^êÂû^ùe ~\Iò @Zò
iìlà bûaùe Gjò _ùâ dûM cû’u K_é ûeê ùjCQò Z[û_ò iûcìjòK bûaùe GjûKê aêSòaû Gaõ
Kû~ðýKûeú Keaò ûe icd @ûiò~ûAQòö _[PêýZ ùjùf aû a_ò [Mûcú ùjûA[ôaû cYòh iùPZ^
ùjaûKê @ûe¸ Kùeö _[â ùc ù~cZò ò @UKò ~òaûKê _ùWÿ, ^òR ~[û[ð _[ _Zâ ò iùPZ^ ùjûA
_êYò ~ûZâûe¸ Kùe ùi_eò @ûce Rúa^ ùlZâùe ùjC aû glò û ùlZâùe ùjC a©ðcû^ ùKûbòW-
19 GK ~ûªòK \
î
Z Rúa^]ûeKê @UKûA ù\A ^òRe ~[û[ð flý _Zâ ò iùPZ^ ùjûA @MâMZò
Keaò ûe @ûjûß^ ù\AQöò
ù~ùKøYiò Kû~ýð Kê Zû’e ~[û[ð iZÚò ùò e jûif KeòaûKê ùjùf @ûcKê Zûe flý _âZò
iìlàZû, ùKøgkZû _¡Zòùe _ûewcZû, cù^ûbûaùe gê¡Zû Gaõ _âùdûM _ûAñ \éXÿ Azûgqò
\eKûeö @ûce @aiÚû, _âKZé ò I _eùò ag iúcZò iûc[ðýKê ù^A ~ZKò*ôZ ùPÁû iò^û KeQê ê G
_~ðý« @ûcô iù«ûh _ûA^öê Gjò @iù«ûh @ûcKê @ûc @MMâ Zòùe @]Kô ùLûRaò ûùe, ^Rò Kê _Éâ êZ
Keaò ûùe @]K ak ù~ûMûCQòö
_‰ì ûðw glò ûe flý \òMeêù\Lùô f cû’ KjQò «,ò “To pursue an integral education
that leads to the supramental realisation... (M.C.W.12, P.48) @[ûðZþ “ù~Cñ _‰ì ûðw
gòlû @ûcKê @Zòcû^i C_f²ô \òMùe @Mâie KeûA^Gò ...” cû’ue Gjò aûYúeê @Zò ÆÁ
RYû_WÿòQò _ì‰ðûw glò û ùKak glò û _ûAñ ^jê ñ, glò ûKê cû¤cKeò @Zcò û^i C_f²ò Keaò ûe GK
_âdûiö @[ðûZþ Gjò glò û aýaiÚû ùKak education _ûAñ ^êj,ñ Gjûe flý Transformation.

VARIOUS ACTIVITIES OF NEW LIFE EDUCATION TRUST AFTER THE EX-
ECUTIVE BODY MEETING HELD AT DAMANJODI ON 15TH MARCH 2020
DATE ACTIVITIES UNDERTAKEN
16 Apr 2020 Sri Prasad Tripathy, Secretary, NLET wrote to all the members
of NLET to organise the study of Mother’s Volume 12, On
Education by all the Apa Bhais and organisers of the Schools
during the uncalled for forced holidays due to Covid-19.
24 Apr 2020 Centenary of Mother’s Final Arrival in Pondicherry observed.
2
nd issue of NLET E-News Letter offered to the Mother.
June 2020 Online collection of Annual data from Sri Aurobindo Integral
Education Centres. It is a good news that all our Education
Centres participated in it.
02 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Dhenkanal and Angul Districts.
03 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Sambalpur District.
04 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Baragad District.
06 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Jharsuguda, Sundargarh & Debagad Districts.
08 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Kendujhar District.
10 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Mayurbhanj & Baleswar Districts.
12 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Bhadrak & Jajpur Districts.
14 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Kendrapada & Jagatsinghpur Districts.
16 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of Puri,
Khordha & Nayagad Districts.
20 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Kandhamal, Boudh & Subarnapur Districts.
23 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Balangir, Nuapada & Kalahandi Districts.
26 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Nabarangpur, Malkangiri & Koraput Districts.
28 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Rayagada, Gajapati & Ganjam Districts.
29 July 2020 Online interaction by the Secretary, NLET with the Apa Bhais
of different Sri Aurobindo Integral Education Centres of
Cuttack District.
15 Aug 2020 Sri Aurobindo’s Birth Anniversary observed. 3rd issue of NLET
E-News Letter offered to the Mother.
20 Sept 2020A meeting of the Executive Body of NLET was held online for
the first time due to restrictions of physical gathering.
29 Sept 2020A meeting of the Secretary, Joint Secretary and Treasurer was
held online with all the Trust Coordinators and roadmap was
finalised to implement the decisions taken in the Executive Body
meeting of NLET held on 20.09.2020.
02 Oct 2020 Online meeting of the Zonal Coordinators, District Organisers,
Trust members and Trust Coordinator (Purna Bhai) was held
relating to Kendujhar, Sambalpur, Sundargarh, Jharsuguda and
Debagad Districts.
03 Oct 2020 Online meeting of the Zonal Coordinators, District Organisers,
Trust members and Trust Coordinator (Narayan Bhai) was held
relating to Mayurbhanj, Baleswar, Bhadrak & Jajpur Districts.
04 Oct 2020 Online meeting of the Zonal Coordinators, District Organisers,
Trust members and Trust Coordinator (Braja Bhai) was held
relating to Baragad, Balangir, Subarnapur, Boudh, Kandhamal,
Nuapada & Kalahandi Districts.
05 Oct 2020 Online meeting of the Zonal Coordinators, District Organisers,
Trust members and Trust Coordinator (Binod Bhai) was held
relating to Anugul, Dhenkanal, Kendrapada & Cuttack Districts.
06 Oct 2020 Online meeting of the Zonal Coordinators, District Organisers,
Trust members and Trust Coordinator (Surendra Bhai) was held
relating to Koraput, Nabarangpur, Malkangiri, Rayagada,
Gajapati & Ganjam Districts.
07 Oct 2020 Online meeting of the Zonal Coordinators, District Organisers,
Trust members and Trust Coordinator (Kapil Bhai) was held
relating to Jagatsinghpur, Puri, Khordha & Nayagad Districts.
08 Oct 2020 In an online meeting of the Secretary, Joint Secretary & Treasurer
with the Trust Coordinators the outcome of the weeklong
meeting held with the Trust members, held District wise was
reviewed. It was decided that the implementation of the decision
to hold Pathachakra on Volume 12 of the Mother ‘On Education’
at District/Trust member wise where all the Apa Bhais,
Committee members, Pathachakra Apa Bhais and even
Guardians of the students will be given top priority. It was
decided that such meetings will be held every week. Trust
Coordinators will also join in online Pathachakra every week
on Volume 12 of the Mother.
11 Oct 2020 The Annual meet of Sri Aurobindo Engineering and Technical
group was held in online mode and this year’s discussion was
on “Online Education”. In the evening a Question Answer
session was held on the topic “Technology in the service of the
Spirit” and the answers were given by Nirakar Bhai.
19 Oct 2020 As decided in the Executive Body meeting of NLET held online
on 20.09.2020 the All Orissa Sri Aurobindo Integral Education
Centres’ Annual Teachers’ meet started online through YouTube
Mother’s Orissa Channel on 19.10.2020. In this online meeting
Welcome address was given by Ms Neeta Sarkar, Introduction
by Sri Prasad Tripathy and Inaugural Address by Sri Gadadhar
Mishra. Sri Rabi Parhi discussed on “The Path of Surrender”
and Sri Saroj Kumar Patnaik offered the vote of thanks.
20 Oct 2020 The second day of the programme started with the discussion
by Sri Sanjay Kumar Mohapatra on “The True Challenges of
Life” and followed by Sri Padmalochan Pothal & Team on
“The Yogic Attitude in Managing a Class”. Sri Radhakanta
Mishra offered the vote of thanks.
21 Oct 2020 On the third day, the meeting started online with a detailed
discussion on “The National Education Policy – 2020” by Sri
Tapas Kumar Nayak. Sri Braja Mohan Behera discussed on
“The Base of Integral Education and its Future Possibilities”.
Vote of thanks was offered by Sri Aparti Charan Dash.
22 Oct 2020 On the fourth and final day Sri Samarendra Rout discussed on
“Computer Education in our Schools”. President of NLET Sri
Gadadhar Mishra concluded the discussion with his eloquent
remarks. Sri Prasad Tripathy, Secretary of NLET offered vote
of thanks and the four day programme came to an end with
offering prayer to the Mother. The entire programme was
excellent and well executed and those of us who have not
viewed it till now can view the same from YouTube Mother’s
Orissa Channel.
25 Oct 2020 State level Army of Light programme 2020 was organised
online where many of our members participated. In the
programme Dr Shyama Kanungo recited from Sri Aurobindo’s
Savitri, Sri Ramakrushna Nayak offered the Welcome speech,
Inaugural speech was given by Sri Bhagirathi Mohapatra, “Aims
and objectives of Army of Light” was discussed by Sri
Samarendra Rout. Sri Padmalochan Pothal coordinated the
members of Army of Light from different Districts who
discussed on “The present Scenario of Army of Light”.
“Warming up” session was taken by Sri Prasad Tripathy and
Vote of thanks was given by Sri Kapilendra Mishra.
27 Oct 2020 A preparatory meeting of Zonal & District Organiser, Trust
members and Trust Coordinators was held online to discuss on
Sri Aurobindo Integral Education Centres’ Girls’ meet
scheduled to be held online on 7th & 8th October 2020.
31 Oct 2020 Annual Science Fair of Sri Aurobindo Integral Education
Centres was held online through YouTube Mother’s Orissa
Channel and well organised by Sri Aurobindo Bigyan Parishada.
Students from different Integral Schools throughout the State
presented 32 projects and seminars. This year’s topic was “Man
can Collaborate”. In the evening Sri CH Nirakar Bhai responded
to the questions of the students on this topic. It was announced
that next year’s topic will be “Everything is Energy”. Those of
you who have not viewed it so far can view it from ‘Mother’s
Orissa’ YouTube Channel .
Oct 2020 Throughout the month of October constant pursuasion was
made with NLET members and Schools not having CoR to
apply online through OSEPA portal for the same. As a result
many Schools applied for the same on or before the last date,
i.e 04.11.2020. During this month the Organisers made efforts
in organising online Pathachakra on Volume 12 of the Mother
“On Education”. Discussion on Volume 12 actually started in
many Districts during the month. This has to be taken to the
grass root level and nobody associated with Integral Education
in our State will remain unknown to the very purpose of it.
06 Nov 2020Online meeting of the Zonal Coordinators, District Organisers,
Trust members and Trust Coordinator (Narayan Bhai) was held
relating to Mayurbhanj, Baleswar, Bhadrak & Jajpur Districts.
07 Nov 2020Online meeting of the NLET members, District Organisers of
Subarnapur, Balangir, Nuapada and Kalahandi Districts was
held in the presence of the Secretary, Joint Secretary of NLET
and Trust Coordinator Braja Bhai. Here Babuli Bhai discussed
on ‘Our Organisation in the present circumstance’.
08 Nov 2020Online meeting of the NLET members, District Organisers of
Bargarh, Boudh and Kandhamal Districts was held in the
presence of the Secretary, Joint Secretary of NLET and Trust
Coordinator Braja Bhai. Here Babuli Bhai discussed on ‘Our
Organisation in the present circumstance’.
7 & 8 Nov 2020 The 25th All Orissa Sri Aurobindo Integral Education
Centres’ Girls’ meet was held on 7th & 8th Nov 2020 via online
platform. Among others, girls between the age group of 12
&19 have viewed this programme. Eminent Scholars, Doctors
and experienced speakers deliberated on various issues
concerning the girl child.
11 Nov 2020An online meeting of the Apa Bhais, Principals, Secretaries,
Presidents, NLET members, Organisers of Bargarh, Balangir,
Nuapada, Kalahandi, Subarnapur, Boudh and Kandhamal
districts was held, where NLET Secretary Babuli Bhai
discussed on our commitment on the Golden Jubilee, speciality
of our Schools, our Attitude and Role, our Relationship with
others and Pathachakra. Saroj Bhai also discussed on issues
relating to CoR, NLET Affiliation, Documentation, School
environment, Reading of Volume 12 ‘On Education’, Lesson
planning for the rest part of the year and preparation of Teaching,
Learning materials, etc.
22 Nov 2020An online Question-Answer Programme was organised by
NLET and Nirakar Bhai answered the questions raised by our
Apa Bhais.
Published by: New Life Education Trust, Khandagiri, Bhubaneswar
(Branch: Matrubhaban, Cuttack)

Friday, October 02, 2020

Sri Aurobindo's interpretation of desire in Bhagavad Gītā

5 POLYAMOROUS DRAUPADI

D DAS
… Duryodhan's empire, and finally becomes the queen of that empire. The philosopher and poet Aurobindo Ghosh's interpretation of desire in the Bhagavad Gītā is relevant here. In his analysis, Ghosh explains that to be desireless …

Girish Karnad: An inclusive study of his illustrious plays

S Chaudhary - 2020
… The peregrination of Indian Drama has been the canvas portrayal of diffidence until the literary prominent and legendry person like Rabindranath Tagore, Sri Aurobindo and Harindranath 1 Page 10 …

PDF] Changes in depicting Nature in Indian Poetry

A Poongodi, B Cauveri
… “As the romantic art of the Elizabethan literature naturally expressed the spirit of age, so also the poetry of Toru Dutt, Sri Aurobindo, Tagore and Sarojini Naiu expressed the ethos of their age” (Singh 2).This is obvious in her writings …

12 DESIRE AND DHARMA

C BISWAS
… For example, in the story of the Savitri and Satyavan— wife and husband, respectively— Savitri's promise to follow Satyavan even in death … In his nationalistic era, this maneuver contributed to the formation of an aggressive …

S Gullapalli
… making in Contemporary India Samir Kumar Das Dalits and the Ideology of Work in India: A Comparative Perspective Shashi Bhushan Upadhyay Changed Context and Shifing Focus: UNHCR's Role in Repatriation and …

PDF] to Ithaca

SS SOUTHMAYD - dialo
… Born Mirra Alfassa in 1878 in Paris, the Mother touted the philosophies of the Indian nationalist hero and religious icon, Sri Aurobindo (termed " the Master" in the work), and founded and presided over the " embryonic global …

[PDF] A Brief History of the Theosophical Society in Japan in the Interwar Period

H Čapková
… Japan, and through Kesho Ram Sabarwal they reached Singh and Saint Hilaire, who devoted most of his later life to Sri Aurobindo and his ashram. In the book … involved with the TS until he immersed himself in the teachings of the integral yoga of Sri Aurobindo …

[PDF] SRI AUROBINDO'S DREAMS: AReassessment

G GANAPATHY-DORE - Dreaming India/India Dreaming-Proceedings of the …
Abstract Mahatma Gandhi's" The India of my Dreams' is a seminal text in any discussion of dreaming India. Similarly, Aurobindo Ghose's experiments with dreams are incontrovertible. While Nehru's tryst with destiny speech has been much quoted …

Radar


Friday, September 18, 2020

Encouragement of a purer sattwic element

In 1665 Cambridge University closed because of plague. Isaac Newton retreated to rural Lincolnshire. During his 2 years in lockdown he worked out calculus, the true meaning of colour, gravitation, planetary orbits & the 3 Laws of Motion. Will 2020 be someone’s Annus Mirabilis?
https://twitter.com/RichardDawkins/status/1306489173197561856?s=19

He also pursued his theology, which he was more passionate about even than his 'principia mathematica'! 'This most beautiful system of the sun, planets, and comets, could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent Being.'
https://twitter.com/DrjezJEREMY/status/1306509241327464448?s=19

His theology was vacuous and added nothing not said centuries before, and nothing to progress understanding. That's why theology's best today is still the same inane arguments from design put forth 1000 years ago and shredded by Hume and Kant.
https://twitter.com/thegriffin666/status/1306598182533697537?s=19

Right. Except that Newton was an Epicurian/Lucretian/Brunoist/Spinozist type. Christians claiming him as some great theist are historically WRONG.
https://twitter.com/Auntie_Haxxer/status/1306666177704398858?s=19

Gave a 2 1/2 hour lecture (probably the longest I've ever done) on Nietzsche and the Death of God today (via zoom), managed to fit in McLuhan, Sloterdijk, Altizer, and Jung's responses as well, and also some Nietzsche-inspired muzak.
https://twitter.com/krumbbumm/status/1306753790024974336?s=19

“If we are to think, we do need an ego first, but behind the ego that I immediately know– which I posited– there is another ego rearing up; I do not know this latter ego, which uses me as its eye, as it were. This unknown ego that looks through me is called God.”
-Sloterdijk
“When a creative type passes away, the agitated world pauses for a second & meditates on the conveyance of a work in progress into the global archive. During this meditative second we are closer to the phenomenon of the twilight of the gods than we would otherwise be”
Sloterdijk
“For the citizens of modernity, theological enlightenment – which is completely different from an instinctive rejection of religion – will be a fateful task.”
-Sloterdijk, ‘After God’
https://twitter.com/krumbbumm/status/1306332250330390528?s=19

"Klages identifies intellect with the spirit. But intellect is a human business while the spirit is no human business; it is a principle which we do not make. It makes us, it seizes us. And spirit is by no means an enemy of life; it is a dynamic condition, like anything."
Jung
1/2 fair to Klages:"We are inclined to see the decisive deed of the spirit not in the act of apprehension, but in that of will, & to use it as the standpoint from which to understand spirituality itself, that is, the essence of consciousness, & to posit vitality as its reflection
https://twitter.com/krumbbumm/status/1305435047797817348?s=19
“of a few things I do not want to remain silent; namely human beings who were missing everything except the one thing they have too much of– human beings who are nothing more than one big eye, or one big maw or some other big thing – inverse cripples I call such types”
Nietzsche
Really reminded me of McLuhan, especially with the description of the Ear-man that follows. Maybe Neech was more of a media ecologist than recognized.
https://twitter.com/krumbbumm/status/1305255688034070528?s=19
If you believe in doing Sādhana over multiple lives, it is fine. 😀 Besides, the beauty of Sanskrit is the effect on the mind. It cools it down through the vibrations of the inner voice when we read the texts.
https://twitter.com/vakibs/status/1166768223695593472?s=19
Of course, Sanskrit can be treated as an independent language in it’s own right. And people can study that separately. But memorizing thousands of tense and case endings just to speak a sentence will be hard for novices. Why should we insist on making this hard journey for all?
https://twitter.com/vakibs/status/1298724186995621896?s=19

Those who are drawn towards the vortex of Sanskrit texts in their youthful enthusiasm are inviting trouble for all their life. One text will lead to another and then multiple commentaries etc. would rob many pleasures and cause vertigo. Sri Aurobindo's English translations safer.
Promoting Sanskrit means bondage with the past. Absurd mythology, politically incorrect glorifications, and archaic grammar rules etc. Modern Indian languages have successfully negotiated present challenges and are infinitely better to be given priority. So no Sanskrit in school. -Savitrieraparty

The Human Cycle: The Psychology of Social Development by Sri Aurobindo. U.S. edition published by Lotus Press https://t.co/5rJepQ87ex
https://twitter.com/santoshk1/status/1299418185817612290?s=19
The Superman: an Evolutionary Leap Is Not Limited to the Mind’s Extrapolation from Its Present Status https://t.co/X47hBjF1sZ
Universality in Action is the Law of Divine Living in the World https://t.co/WJ7DdyGnef
Distinguishing Between the Inner Life of the Introvert and the Inner Life of Spiritual Experience https://t.co/NgDkiPZRo8

~This post is extremely important for understanding Sri Aurobindo philosophically.
https://t.co/GLc3A4zZQT
~one suffers not only from the repression of one’s biological drives but also can suffer from suppression of the sublime (Reddy, 1988). Soumitra Basu
https://t.co/nTy702ICH8
https://twitter.com/SavitriEraParty/status/1306238255008854016?s=19
Read Sri Aurobindo
Rate Sri Aurobindo
Recommend Sri Aurobindo

Autobiographical Notes and Other Writings of Historical Interest https://t.co/A4YJxAWu9Z
Many new religions have developed around Gandhi, Nehru, Tagore, Subhas, Periyar, Ambedkar, Savarkar, et al. Facts are essential.
https://twitter.com/SavitriEraParty/status/1304511011962130433?s=19

1920: The Mother has returned back with new experiences and renewed resolve to make the world see light. Nothing is secure not even her equations with Sri Aurobindo or his associates. ARYA has done its job; something else is needed. An experiment of living in a spiritual commune.
https://twitter.com/SavitriEraParty/status/1303902447593644032?s=19
From 95 Theses to 22 Pledges, only the froth has been seen as profound fermentation. ARYA (1914 - 21) is a tangible event in World history which can no longer be ignored. A must read for all irrespective of prejudices against Sri Aurobindo as an escapist or inaugurator of a cult.
By writing on diverse themes in ARYA month after month for six and a half years, Sri Aurobindo built a firm foundation for a future civilisation by laying down universal principles and showing solutions for common challenges. Essential reading for negotiating ethical quandaries.
Encouragement of a purer sattwic element is the business of ethics, says Sri Aurobindo in SoY which implies that everything is not wired or predetermined. There's always a choice for redesigning the future in which the nature or the result of action don't actually matter too much
The author passed away recently
1. https://t.co/NWmOOJ0xUv
2. https://t.co/PDWNAac52s
3. https://t.co/OD2Rk2lcbe

Sri Aurobindo on the meta psychology of Reason
https://t.co/wiePoSfpsZ
https://twitter.com/drsbasu2115/status/1302851217647792130?s=19
Dissociation of consciousness--implications in psychology and yoga
https://t.co/rxJSqliOpg

Thursday, March 26, 2020

Emotions as the central focus of health care

Misc. References:

Gulf News-17-Mar-2020
The roots of this meditation are connected with Sri Aurobindo Ghose, one of the ... The docu-film also tries to understand Patanjali Rishi's Patanjali Yogasutras ...

Web India 123-17-Mar-2020
Sri Aurobindo had later become highly intuitive and he predicted both the world wars and the date of the independence of India. The film also features Arun ...

United News of India-17-Mar-2020
... 17 (UNI) In view of the advisory by the government of Puducherry to prevent the spread of COVID-19 and to enforce social distancing, the Sri Aurobindo ashram ...

The New York Times-16-Mar-2020
While there, he became a devotee of the Hindu ascetic Sri Aurobindo, who gave him the Sanskrit name that would appear, 50 years later, on his wooden grave ...

The New Indian Express-14-Mar-2020
Her mother is the great-grandniece of the spiritual philosopher Sri Aurobindo. Her great-great-grandfather was Ramananda Chatterjee, the editor of the Modern ...

The Sunday Guardian-14-Mar-2020
He then goes on to quote Sri Aurobindo who has shown us a path with Bharatiya wisdom. Aurobindo says, “Mind is only one level of the multi-level reality called ...

Business Wire India (press release)-12-Mar-2020
A National Conference and award ceremony was organised recently at Dogra Hall- Indian Institute of Technology (IIT), Delhi by Sri Aurobindo Society and ...

Economic Times (blog)-07-Mar-2020
To quote Sri Aurobindo, “There is a certain section of thought in India which regards Nationalism as 'madness'. The men who think like that are men of great ...

Times of India-06-Mar-2020
I congratulate Sri Aurobindo Society and HDFC Bank for the commendable work of acknowledging teachers' contributions in the education sector", said the MHRD ...

The Tribune-05-Mar-2020
AgusIndra Udayana, a Padma Shri nominee, who is also known as ... Sri Aurobindo School of Integral Education, Sector 27-A, Chandigarh, organised 'Auro ...

India Education Diary-05-Mar-2020
Vijay Poddar – Member Executive, Sri Aurobindo Society along with Shri Sambhrant Sharma- Director, Education, Sri Aurobindo Society felicitated 1,000 ...
...

Currently, I am in the process of editing forthcoming volumes for publications entitled "Emotion and Information Processing: A Particle Approach" to be published by Springer Nature. I would like to take this opportunity to cordially invite you to submit your work for consideration in this publication.
We are looking forward to your chapter proposal submission by March 15, 2020 (Firm Deadline) for consideration in these volumes for publication. The Details of the Book as follows:
Emotion and Information Processing Meets Brain Science presents an overview of the exciting, truly multidisciplinary research by neuroscientists and systems engineers in the emerging field of cognitive systems, providing a cross-disciplinary examination of this cutting-edge area of scientific research. This is a great example of where research in very different disciplines touches to create a newly emerging area of research. The book illustrates some of the technical developments that could arise from our growing understanding of how living cognitive systems behave, and the ability to use that knowledge in the design of artificial systems. This unique book is of considerable interest to researchers and students in information science, neuroscience, psychology, engineering, and adjacent fields.
Dealing with emotions is probably the central focus of health care not only because of their psychological relevance but also because they have a crucial role in clinical decision-making. From a general point of view, some authors claim that a satisfactory decisional process is impossible without emotions. In fact, emotional and cognitive systems, even if distinct, are strictly interwoven and interdependent, and these interconnections drive an active and appropriate adaptation to the environment. Emotions are also giving-sense judgment processes. So, they convey an intrinsic cognitive value and are important in appraising the main problems of the patient and his (her) relatives.
Dr.Sachi Nandan Mohanty, Ph.D.(IIT Kharagpur,WB)
Google Scholar link:
https://scholar.google.co.in/citations?user=166bepcAAAAJ&hl=en 
Orcid id: https://orcid.org/0000-0002-4939-0797

Alo Pal (@AloPal) tweeted at 3:22 PM on Wed, Mar 25, 2020:
The Sri Aurobindo Ashram did a door to door 1 time 3 meal distribution to 1500 inmates in 300 locations
To avoid waiting, pilots were sent à few minutes ahead informing food arrival. This could be replicated as model for intimation/non panic while distributing D to D essentials?
This was done to maintain social distancing norms. Usually inmates and visitors have their meals at the Common Dining Room or come to the dining room to collect full their tiffin carriers (https://twitter.com/AloPal/status/1242751086630293505?s=03)

Plasim Radar

Depth is only so much as you can measure; Je pakshi ude jete dura - Majority is not synonymous with Democracy. Authorisation is by majority vote but thereafter an elite minority rules. Top Party committee, therefore, is of ...

- In-der-Blog-sein Meta Meditations on how Heidegger can make you a better guitarist. The 20th-century German philosopher Martin Heidegger was interested in...

Achieving Oneness with the Divine, Transcendent, Universal and Personal - Sri Aurobindo translates Shwetashwatara Upanishad, Chapter Six, Verse 5: “Lo, we have beheld Him and He is the Beginning and the Cause of all Causes where...

The New Consciousness and its Effects (HH 017) - A Talk by Dr Alok Pandey from the “Tuesday Talks” series The post The New Consciousness and its Effects (HH 017) appeared first on AuroMaa.

Why did the Lok Pal agitation succeed while Shaheen Bagh failed? - In 5th April 2011, the Gandhian activist, Anna Hazare began a hunger strike at Jantar Mantar. He was demanding an anti-corruption Ombudsman with wide-rangi...

Buffaloes, crocodiles and sacrifices—A guest post by Krishna Del Toso - Some time ago a friend of mine was working on his PhD thesis and asked me to help him deal with a Ṛgveda (RV) passage, namely, RV 10.28.10cd, because he do...

Imagining a Gaian Reality After the Virus - Imagining a Gaian Reality After the Virus by Matthew Segall What follows is a brief paper outlining a path forward for post-pandemic humanity. It attempts ...

Music video commentaries (1) - Since my music videos class has moved online due to the coronavirus, instead of talking about particular music videos in real time with my class, I am post...

A.S. Dalal's invaluable contribution to Integral Psychology. - The ‘Auro Ratna Award’ for the year 2019 was presented to Dr. A.S. Dalal for his invaluable contribution in the field of Integral Psychology. To read the...

Dr. A. S. Dalal awarded the ‘Auro Ratna Award’ for the year 2019 - Dear Friends and Well-wishers, The tenth ‘Auro Ratna Award’ ceremony was held on Sunday, 22 December 2019 at ‘Care’, the senior citizens’ home run by Sri A...

Within Our Reach, Even Now - I thought I would use the opportunity today to post a letter written on Christmas Eve, 1513 by the Renaissance Franciscan monk Fra Giovanni Giocondo (1435 ...

Sooner or Later – Jazz concert - A beautiful jazz concert was held in Bharat Nivas Saturday 14th and Sunday 15th March. In this recording you can listen to original songs composed by Rolf,...

Channeling populism - The first step toward a rigorous analysis of media and populism is to provincialize the influence of charismatic leaders like Hugo Chávez.

Comparisons in times of crisis is bad attitude - ​​It would be hypocritical to say that money or material well being need not be or cannot be the common denominator fo...

Monday, March 02, 2020

Sri Aurobindo takes the burden of raising the consciousness of the humanity

A Turn to Matter: The Thought of Sri Aurobindo, Contemporary Art and Religion

SAROJINI NAIDU'S MYSTICAL POEMS: JOURNEY FROM REVERIE TO ECSTASY & PASSION TO DEVOTION
Dr. Meeta Ajay Khanna

Lord Alton's stupid anti-CAA speech - Lord Alton said in the House of Lords- My Lords, as India celebrated its Republic Day on 26 January, marking the 70th year since the ratification of the In...

New podcast about Indian Philosophy - I’ve started a biweekly (in the sense of every other week) podcast about Indian philosophy, called sutras (and stuff), which is being hosted at Anchor.fm a...

The Great World-Mother - Once during his Baroda years, Sri Aurobindo visited a Kali temple on the bank of the Narmada river. Recounting that visit, he later said: “With my European...

Savitri Satsang 126, pp. 231-232 - A weekly sharing on Savitri by Dr Alok Pandey. The post Savitri Satsang 126, pp. 231-232 appeared first on AuroMaa.

Ela Re concert at Yc - On the fifth day of Endangered Craft Mela week a nice concert was held by Shalini, Lisa, Marius & company on the main stage of Youth Center. In the first p...

Naturalized kammatic Buddhism - I think I’ve shown that the kammatic-nibbanic distinction should matter to the historian, textual scholar, or anthropologist trying to figure … Continue re...

Gita is not an ideal prescription for modern generation - Instead of one Capital it's better to grant Sovereignty to the States on linguistic basis so that there are at least two dozen capital cities to galvanise ...

OM and Prana, the Power of Manifestation of the Eternal - Sri Aurobindo translates Chhandogya Upanishad, Chapter One, Section Two, Verses 10-14: “Angiras worshipped OM as breath in the mouth and men think of Brea...

- In the Nation, Reading Richard Rorty in Tehran. Heidegger in particular is central to the Iranian story. Beginning in the 1960s, during the rule of the Am...

Idealism and panpsychism make easy friends - Plasim Radar Poetry as Socio-proctology Jason Stanley on Trump's India visit - Jason Stanley writes in the Guardian- In the early 20th century, the US depl...

Reading the Qur’an: Muhammad and Moses - [This semester, I am blogging my course on the Qur’an. You can see my previous post here and the whole series here.] I was very gratified that when I put t...

space, place - When it comes to space and place, in the Universe of Terms, what has grabbed my attention over the past several years is how they ought to be understood in...

Companion to “Hymns to the Mystic Fire” (Vol.2) by Mukund Ainapure - Companion to 'Hymns to the Mystic Fire' is meant as an aid to the systematic study of Hymns to the Mystic Fire (Volume 16 – The Complete Works of Sri Aur...

INTEGRATING DIVERSITY IN THE ORGANISATION- M.S. Srinivasan, O. P. Dani -Unity in Diversity is one of the fundamental principles of life; it is also the right foundation for the long-term … INTEGRATING DIVERSITY IN THE ORGANISAT...

Truth: Ultimate and Relative - It’s quite simple, in a way. Buddhism, like early Christianity, makes a distinction between “Ultimate Truth” and the domain of “Relative Truth”, which is t...
radar

This includes Hindu fanaticism too - Sri Aurobindo considers Nation-ego as false subjectivism, which thrusts one's superiority in the name of national pride. The Nation-soul, is true subjectiv...

Gita is not an ideal prescription for modern generation - Instead of one Capital it's better to grant Sovereignty to the States on linguistic basis so that there are at least two dozen capital cities to galvanise ...

Veronique Tomaszewski, VM Kärkkäinen, David Marjanović, and Peter Nyikos - Amoeba Words by Sam Mickey “What is an amoeba word?” Amoeba words include many of the words thrown around when people are talking philosophically. The philo...

British imperialism had a strong racist component - Misc. References Feel Philosophy Sri Aurobindo's concept of woman -Misc. References sri aurobindo's concept of woman : a literary analysis shodhganga.infli...

Sri Aurobindo's concept of woman -Misc. References sri aurobindo's concept of woman : a literary analysis shodhganga.inflibnet.ac.in › jspui › bitstream SRI AUROBINDO'S CONCEPT OF WOMAN : A ...

Master-key to unfold divine life - 29 February The Golden Day - The descent of Supermind into the physical #SriAurobindo #InevitableWord https://t.co/u74Wx3lorX https://twitter.com/InevitableW...

Idealism and panpsychism make easy friends - Plasim Radar Poetry as Socio-proctology Jason Stanley on Trump's India visit - Jason Stanley writes in the Guardian- In the early 20th century, the US depl...

February 29: Supramental descent day- The red book hours: Discovering CG Jung's art mediums and creative process MA Janice Geller - Journal of Transpersonal Psychology, 2019 … It, like many othe...


Seminar on Indian writing in English held

The New Indian Express-24-Feb-2020
KENDRAPARA: Indian writing in English during the colonial era was enriched by authors like Sri Aurobindo, Sarojini Naidu, K S Venkatarmani and Mulk Raj ...

Sunday, February 23, 2020

Books have the power to transport us to faraway worlds

Kant's sublime, Hegel's absolute, Schopenhauer's will, Kierkegaard's passion, Marx's matter, Darwin's evolution, Nietzsche's overman, Bergson's élan vital, all find their due representation 
in Sri Aurobindo's grand exposition” 

The Politics of Nationalist School of Indian History and its Critique

S Dutt - Studies in Indian Place Names, 2020
… interpretations. This attempt to establish superiority was based on a dichotomy between spiritual India versus the materialist West. Thinkers such as Aurobindo Ghose particularly emphasized this. However, the nationalists' attempts to rediscover their …

Reflecting on the Inevitable: Mortality at the Crossroads of Psychology, Philosophy, and Health

PJ Adams - 2020
Page 1. Reflecting on the Inevitable Mortality at the Crossroads of Psychology, Philosophy, and Health PETER J. ADAMS Page 2. Advance Praise for Reflecting on the Inevitable “Is it possible to comprehend one's own death …

Blend of History and Politics in Karnad's play Tughlaq

KA Lomte - Our Heritage, 2020
… Blend of History and Politics in Karnad's play Tughlaq. Kiran Annasaheb Lomte. Abstract. The term 'Indo-Anglican' is used to denote original literary creation in the English language by Indian writers. Tagore, Aurobindo Ghosh …
S KARTHICK
Cosmic consciousness is the cardinal philosophy of human life. Sri Aurobindo's poetry reveals the cosmic purpose from the evolution through his Vedic verses. Human being lives in a material life their consciousness may acquire the …

[PDF] Aesthetic Principles of Hegel and Aurobindo: A Comparative Study

V Jalan
Literature limns a picture of life which is interesting and beautiful. The proficiency of an artist lies in presenting a vibrant image of life which is convincing as well as beautiful. What makes literature interesting? Aesthetics is central in literature as only …

Yearly Shakespeare

G GHOSAL
… GOUTAM GHOSAL Sri Aurobindo Study Centre Santiniketan – 731235 INDIA Page 2. Edited and published by Goutam Ghosal on behalf of Sri Aurobindo Study Centre Sri Aurobindo Nilay Santiniketan – 731235 India E-Mail …

C Warter, APA Int Fellow
… We need to ponder on what kind of support, lets say, Yeshua (Jesus), Siddhartha (Buddha), Sri Aurobindo, Shahar (Shalom) Yadin, Prophetesses Sarah and Deborah, Mirra Alfassa (The Mother), Carey Jackman or any …

Ram Janmabhoomi Case: Why Puducherry-Based Aurobindo ...

Swarajya-30-Oct-2019
As Aurobindo Ashram withdraws its offer to donate its premises to settle the Ayodhya dispute, it is alleged that a member of the mediation panel misused the trust ...

Opinion | Discover your relationship with money this Diwali

Livemint-23-Oct-2019
No invocation to Mahalakshmi for me is complete without this quote by freedom fighter and seer Sri Aurobindo from his book The Mother: “Harmony and beauty ...

Gandhi talked of daya, Savarkar said it made Hindus weak ...

India Today-01-Nov-2019
He added that Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo and Swami Vivekananda's version of Hinduism was about inclusion. "Gandhi talked about karuna (compassion), ...

Karan Singh warns about nuclear catastrophe, TKA Nair ...

ThePrint-21-Oct-2019
... cites European philosopher-writerArthur Koestler who said that our race is “programmed for self-destruction,” and Indian philosopher Sri Aurobindo who said ...

Pass/Fail system

The Statesman-27-Oct-2019
No, this isn't Puducherry where the exam-free school education system is institutionalised in the schools run by Sri Aurobindo Ashram… and with the supporting 

Climate change and nuclear conflict between India, Pakistan ...

The Indian Express-21-Oct-2019
In his last message on the August 15, 1947, which was also his 75th birthday, the great seer Sri Aurobindo wrote about his five dreams for the future. One of ...

Why Gitanjali JB wants to put the soul and spirituality back in ...

EdexLive-14-Oct-2019
I plan to delve deep into the Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita and the Works of The Mother and Sri Aurobindo and also study all the educationists in depth.

A Convocation to Remember

DNA India-04-Oct-2019
110 years ago, in the inaugural issue of his journal, Karmayogin (No.1, 19 June 1909), Sri Aurobindo made a prophecy that India was “sure to succeed because ...

Gandhi@150 & India's Swaraj Parampara

DNA India-27-Sep-2019
Deuskar was a friend of Sri Aurobindo, who was also an early purna swarajist, an advocate of India's complete independence. In a few years, with the struggle ...

I Am A Dharmic Universalist, Not A Hindu Nationalist

Youth Ki Awaaz-27-Sep-2019
I would like to begin with the historic words of Sri Aurobindo, in his Uttarpara Speech. In this speech, he gave a comprehensive perspective of Hinduism, which is ...

The Stage Is Set For Second Edition Of Pondy Lit Fest

Swarajya-20-Sep-2019
The term 'Bharat Shakti' was coined by Sri Aurobindo when he wrote, "India is the Bharat Shakti, the living energy of a great spiritual conception, and fidelity to it ...

Influence of the Bhagavad Gita on Prominent Revolutionary ...

The Sentinel Assam-12-Sep-2019
Rishi Bankim Chandra Chattopadhaya was the composer of “Vande ... The great revolutionary-turned-spiritual leader Sri Aurobindo Ghosh pointed out the ...

Bagha Jatin: The unsung hero of Indian independence struggle

DailyO-10-Sep-2019
Later, his meeting with Sri Aurobindo ignited his fervour for revolution against the British Raj. Soon Aurobindo considered Jatin as his right-hand man. On Jatin ...

"Book nooks, the size of a #book or at least small enough to nestle into a bookshelf, are like updated dollhouses. They’re handcrafted miniature worlds built to make those who see them feel like awe-struck little kids again"
https://t.co/nvDGlapaWv https://t.co/ylKK2cJ6kh
https://twitter.com/TheSignOfFive/status/1231181625666371584?s=19
Books have the power to transport us to faraway worlds we may never (or at least not easily) be able to see in real life. The book nook trend does something similar.